Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Prime Cargo arbeider for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold internt og hos våre samarbeidspartnere og leverandører. Med anstendig arbeidsforhold menes ivaretagelse av Helse Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen, sosiale og kulturelle rettigheter og at ansatte gis en lønn de kan leve av. Videre skal alle krav til minstelønn ivaretas. Ansatte skal også stå fritt til å organisere seg hvis ønskelig. Prime Cargo forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører ivaretar disse kravene på en god måte.

Det er virksomhetens øverste leder som er ansvarlig for at kravene blir fulgt opp og at interne rutiner blir etablert, men hver enkelt ansatt er forpliktet til å følge etablerte rutiner og varsle om eventuelle mistanker om brudd.

Ved mistanke om brudd på kravene til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere, vil Prime Cargo granske hendelsen og sørge for at nødvendig tiltak blir etablert. Ved alvorlige brudd, vil dette kunne medføre at samarbeidsavtaler og kontrakter termineres.